Advokatas Vilniuje:

Advokatė Melita CIBULSKAITĖ


Kontaktai:

Tel.  +370 61 444 655

Skambinkite dabar!

Teisinės Paslaugos, Advokatės Specializacija:

- Profesionalus Atstovavimas Teismų Procesuose, Derybose, Įvairiose Institucijose, bei Santykiuose su Kitais Asmenimis.

 

Specializuojuosi Civilinėse Bylose ir Dirbu Šiose Srityse:

 • Paveldėjimo Santykiai (Testamento Nuginčijimas, Palikimo Priėmimas, Palikimo Priėmimo Termino Atnaujinimas, kt.)
 • Šeimos Santykiai (Santuokos Nutraukimas, Vaiko Gyvenamos Vietos, Bendravimo su Vaiku Tvarkos Nustatymas, Išlaikymo Priteisimas, Tėvystės Nustatymas ir Nuginčijimas, Išlaikymo Padidinimas ir Sumažinimas, kt.)
 • Žalos (Nuostolių) Atlyginimas
 • Draudimo Įmonių Pretenzijų Sprendimas
 • Statybos Rangos Santykiai
 • Įvairios Sutartys (Preliminarios sutartys, Vedybų, Rentos, Išlaikymo iki Gyvos Galvos, Akcininkų sutartys, kt.)
 • Kiti Turtiniai, Piniginiai Klausimai (Sutarčių Ginčijimas, Avanso, Skolos Priteisimas, kt.)
 • Teismo Leidimų Gavimas

- Rengiu Procesinius Dokumentus Teismui, Kitus Dokumentus, Turinčius Teisinę Reikšmę.

- Teikiu Teisines Konsultacijas (Situacijos Analizė, Dokumentų Teisinis Patikrinimas).


 • Klientė A. V.


  "Ačiū už malonų, kompetentingą ir atsakingą darbą" (Vedžiau civilinę bylą teisme)


 • Klientė L. M.


  "Ačiū Jums už labai kruopščiai atliktą darbą." (Parengiau ir derinau sutartį)


 • Klientė E. T.


  "Ačiū už Jūsų supratingumą ir palaikymą." (Parengiau procesinį dokumentą teismui, suteikiau susijusias konsultacijas)


 • Klientas A. P.


  "Dėkoju jums už teisinę pagalbą, profesionalumą ir dėmesį per visą šį ilgą laiką." (Atstovavau civilinėje byloje teisme)

 • Klientė L. R.


  "Noriu jums dar kartą padėkoti už jūsų pastangas ir laimėtą bylą." (Vedžiau ir atstovavau civilinėje byloje teisme)


 • Klientas L. O.


  "Tai puikiai atliktas darbas, ačiū." (Suteikiau konsultacijas)


 • Klientas E. M.


  "Ko tikėjausi, gavau su kaupu - smagu ir paprasta pasitikėti profesionalais!" (Vedžiau civilinę bylą teisme)


* kliento asmenybės paslaptis saugoma pagal įstatymą.

Melitos Cibulskaitės advokato kontoros PRIVATUMO POLITIKA

 

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija apie tai, kaip Melitos Cibulskaitės advokato kontora bei advokatė Melita Cibulskaitė (toliau – Advokatė) tvarko savo klientų, su jų pavedimais susijusių trečiųjų asmenų, ir kitų trečiųjų asmenų asmens duomenis, apsilankius Advokatės kontoroje, susisiekus su manimi el. paštu ar telefonu, o taip pat asmens duomenis, kuriuos Advokatė gauna vykdant sutartis su klientais ar tiekėjais, paslaugų teikėjais.

 

Melitos Cibulskaitės advokato kontoros kontaktai

 

Advokatė įsikūrusi adresu Vytenio g. 6, LT-03113 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Jei Jums kyla su šia Politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su manimi elektroniniu paštu melita.cibulskaite@gmail.com.

 

Asmens duomenys

 

Tai yra bet kokia Advokatės apie fizinį asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota to asmens tapatybei nustatyti. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant asmens vardą, pavardę, adresą, el. paštą.

 

Klientų asmens duomenų tvarkymas

 

Advokatėsiekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. Vadovaudamasi šiais principais, galiu tvarkyti šiuos asmens, sudariusio su Advokate teisinių paslaugų teikimo sutartį (toliau – Klientas), duomenis:

 

 • Asmeniniai duomenys, įskaitant identifikacinius (vardas, pavardė, ir kt.);
 • Kontaktiniai duomenys;
 • Kiti duomenys, kuriuos pateikiate sudarant ir vykdant teisinių paslaugų sutartį;
 • Asmens duomenys, kuriuos Advokatei tvarkyti būtina dėl taikomų teisinių prievolių vykdymo;
 • Kiti duomenys, kuriuos surenku iš teisėtų šaltinių teikdama teisines paslaugas.

 

Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu surinkau duomenis, šie duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą teisinių paslaugų teikimą, susijusius tikslus, taip pat Advokatę saistančių teisinių prievolių įvykdymą.

 

Trečiųjų asmenų duomenų tvarkymas

 

Be Klientų asmens duomenų, taip pat galiu tvarkyti trečiųjų asmenų asmens duomenis, kurie gali apimti:

 

 • Asmeniniai duomenys, įskaitant identifikacinius (vardas, pavardė, ir kt.);
 • Kontaktiniai duomenys;
 • Duomenys, renkami iš viešų šaltinių ar registrų konsultuojant Klientus ar teikiant kitas mano paslaugas;
 • Kiti iš teisėtų šaltinių surinkti duomenys, kurie yra svarbūs ir reikalingi mano paslaugoms teikti arba kitaip būtini mano teisėtų interesų įgyvendinimui.

 

Trečiųjų asmenų asmens duomenis tvarkau tik atvejais, kai tai yra tiesiogiai susiję ir būtina tam, kad galėčiau teikti profesionalias teisines paslaugas. Advokatė gali tvarkyti asmens duomenis siekdama teikti teisines konsultacijas, atstovaudama Klientus ar siekdama teikti kitas susijusias teisines paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, konsultacijas, rengiant dokumentus, vedant derybas, dalyvaujant teismų procesuose.

Trečiųjų asmenų asmens duomenis tvarkau, kai tai būtina teikiant teisines paslaugas mano Klientams arba dėl kitų būtinų teisėtų Advokatės interesų. Duomenys tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų, užtikrinant tinkamas apsaugos priemones, apsaugančias šių duomenų privatumą ir konfidencialumą.

Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu surinkau duomenis, šie duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą teisinių paslaugų teikimą, susijusius tikslus, taip pat Advokatę saistančių teisinių prievolių įvykdymą.

Trečiųjų asmenų asmens duomenys, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, saugomi tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti. Ilgesnis šių asmens duomenų tvarkymas ir saugojimas gali būti vykdomas šioje Politikoje nurodytais atvejais.

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo bendros sąlygos

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Advokatė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

Advokatė tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodomais tikslais:

 

 • Teisinių, su jomis susijusių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais


Teisinių, su jomis susijusių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais Advokatė tvarko Kliento, sudariusio su Advokate teisinių paslaugų teikimo sutartį, asmens duomenis (kai Klientas yra fizinis asmuo) ir Kliento atstovų, darbuotojų, kitų su Kliento pavedimais susijusių asmenų duomenis: teisinių paslaugų teikimo sutartyje esančius asmens duomenis; Kliento pateiktus asmens duomenis (pvz., informacija apie jo santykius su kitais asmenimis, susirašinėjimą su Klientu); duomenis, kuriuos Advokatė surinks iš kitų šaltinių, teikdama teisines paslaugas (pvz., iš viešai prieinamų šaltinių, registrų ir kt.). Šie duomenys yra tvarkomi sutarties ir (ar) siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar) teisėto intereso pagrindais.

Advokatė teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais specialių kategorijų asmens duomenis tvarko tik esant aiškiam Jūsų sutikimui ir (ar) siekdama pareikšti, vykdyti arba apginti Jūsų teisinius reikalavimus ir (ar) tais atvejais, kai šiuos duomenis Jūs esate akivaizdžiai paskelbę viešai.

Asmens duomenys teisinių, su jomis susijusių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų po Kliento paskutinio pavedimo Advokatei pabaigos ir laikotarpį iki po to einančių kalendorinių metų sausio 15 dienos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

 

 • Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu prevencijos tikslais


Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavo prevencijos tikslais Advokatė (priklausomai nuo konkretaus atvejo) renka šiuos asmens duomenis apie Klientus, jų atstovus, darbuotojus, galutinius naudos gavėjus, jų šeimos narius: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys (dokumento pavadinimas, numeris, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė), informacija ar Klientas/ jo šeimos nariai yra politikoje dalyvaujantys asmenys, pajamų šaltinis ir kiti duomenys, kuriuos Advokatė tvarko teisinės prievolės vykdymo ir (ar) teisėto intereso pagrindu.

Šie asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų po Kliento paskutinio pavedimo Advokatei pabaigos ir laikotarpį iki po to einančių kalendorinių metų sausio 15 dienos.

 

 • Užklausų, kt. gaunamos informacijos valdymas Advokatės profesinės veiklos tikslais


Advokatė duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su manimi susisiekiate elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, teikdami klausimus ar siųsdami informaciją kontaktais, nurodytais mano interneto svetainėje, ar socialiniuose tinkluose, bei skambindami telefonu ar atvykę į Advokatės kontorą.

Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško, nei prašymo ar užklausos pavadinime, nei pridedamų bylų pavadinimuose nenurodyti asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto, asmens kodo, gimimo datos, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos duomenų, kitų specialių (jautrių) duomenų ir pan.); laiško, užklausos ar prašymo tekste, siunčiamos bylos (priedo) tekste nenurodyti nei savo, nei kito asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų, kitų perteklinių ar nereikalingų duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa.

Advokatė Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodama ir gindama savo teises ir teisėtus interesus vykdyti profesinę veiklą. Šie duomenys tvarkomi teisėto intereso teikti paslaugas pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus po Jūsų užklausos gavimo ir laikotarpį iki po to einančių kalendorinių metų sausio 15 dienos, o, pasirašius sutartį su Advokate, tokie duomenys saugomi šios Politikos dalyje „Teisinių, su jomis susijusių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais“ nurodyta tvarka.

 

 • Sutarčių su paslaugų teikėjais tinkamo vykdymo tikslu


Advokatė tvarko savo tiekėjų, paslaugų teikėjų (juridinių asmenų) darbuotojų ir tiekėjų, paslaugų teikėjų (fizinių asmenų) asmens duomenis, siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Advokatės ir minėtų asmenų. Tokiu atveju Advokatė tvarkys tokius duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kiti duomenys, susiję su sutarties vykdymu.

Kai tvarkomi Advokatės paslaugų teikėjo ar tiekėjo darbuotojų duomenys, duomenų tvarkymo pagrindas yra Advokatės teisėtas interesas vykdyti sutartį.

Jei Jūs sudarote sutartį su Advokate kaip fizinis asmuo, Advokatė Jūsų duomenis tvarkys sutarties vykdymo pagrindu.

Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi tol, kol tęsiasi sutartis. Jei asmens duomenys yra nurodyti sutartyse, duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

 

Interneto svetainė

 

Tuo atveju, kai lankotės mano interneto svetainėje, asmens duomenų tvarkymas nėra atliekamas.

 

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

 

Advokatė tvarko Jūsų asmens duomenis šiais pagrindais:

 

 • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mane ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 • siekimas įvykdyti su Klientu, tiekėju ar paslaugų teikėju sudarytą sutartį, ar siekimas imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;
 • tam, kad įvykdyčiau profesines ir kitas teises bei pareigas (teisines prievoles), kurias man nustato teisės aktai;
 • siekimas mano teisėtų interesų įgyvendinimo (pvz., informuoti savo Klientus apie siūlomas paslaugas, apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises ir pan.);
 • specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo atveju – siekimas pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; Jūsų aiškus sutikimas; arba tvarkomi Jūsų duomenys, kuriuos esate paskelbę viešai.

 

Subjektai, kuriems gali būti atskleisti Jūsų asmens duomenys (duomenų gavėjai)

 

Teisinių paslaugų teikimo metu gauti asmens duomenys gali būti perduodami toliau nurodytiems asmenims teisinių paslaugų suteikimo tikslu: 1) teismui, antstoliui, notarui, valstybės ar savivaldos institucijai, įstaigai, įmonei ir (arba) organizacijai, arba 2) specialios srities specialistams Lietuvos Respublikoje(pvz., inžinieriams, turto vertintojams, vertėjams ar pan.), arba 3) kitiems fiziniams ir juridiniams asmenimsLietuvos Respublikoje,kai tai būtina įrodymams ir duomenims gauti, siekiant Klientui tinkamai suteikti teisines paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, kai siekiama pareikšti, vykdyti arba apginti Kliento teisinius reikalavimus, arba 4) tretiesiems asmenims, prieš kuriuos Klientas yra atstovaujamas, arba 5) kitai Advokatę aptarnaujančiai įmonei ar asmenims, arba 6) tretiesiems asmenims, įskaitant tam tikrus paslaugų teikėjus, pvz., IT paslaugų teikėjai, vertėjai, kurjeriai, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti ir jei pagrįstai reikia šioje Politikoje nurodytiems tikslams.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Be to, Advokatė gali atskleisti informaciją apie Jus:

 

 • jei turiu padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekdama apginti savo teises ar interesus (įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus).

 

Asmens duomenų saugumas

 

Advokatė naudoja saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir jų panaudojimo Advokatės kompiuteriuose ar kituose išmaniuose įrenginiuose.

Dokumentų bei duomenų rinkmenos saugomos tinkamai ir saugiai, vengiant nereikalingų kopijų darymo. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

Kompiuteriuose ar kituose išmaniuose įrenginiuose apsaugai nuo prieigos turi būti naudojami slaptažodžiai. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai.

Kompiuteriuoseturi būti įdiegtos antivirusinės programos bei užtikrinamas jų periodiškas atnaujinimas.

Turi būti periodiškai daromos kompiuteriuose esančių duomenų rinkmenų kopijos.

Dokumentai bei jų kopijos, buhalterinės apskaitos, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos rakinamose patalpose, įjungiant automatinę apsaugos signalizacijos sistemą.

Siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, Advokatė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias asmens duomenų apsaugos priemones: 1) administracines ir organizacines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemoss, kontroliuojamas prieigos / vartotojo teisių suteikimas ir priežiūra, šios Politikos laikymasis, ir kt.); 2) techninės ir programinės įrangos apsaugos (duomenų bazių administravimas, darbo vietos, Advokato kontoros patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, antivirusinių programų naudojimas, programinės įrangos periodinis atnaujinimas ir kt.); 3) aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą.

Advokatės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Advokatė pasitelkė užsakytoms paslaugoms teikti, turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi. 

 

Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės

 

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi: Jūs galite susisiekti su manimi ir pasiteirauti, ar tvarkau kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei aš saugau ar bet kokiu būdu naudoju Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite man rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytu el. pašto adresu. Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galiu Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę.
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Tokiu atveju aš galiu paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, BDAR 18 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavau sutikimo ar sutarties pagrindu. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsiu Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 • Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą šioje Politikoje nurodytu el. pašto adresu.
 • Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į atitinkamą duomenų apsaugos instituciją ir dėl to pateikti skundą.

 

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite man raštu šioje Politikoje nurodytais kontaktais.

 

Atsakomybė

 

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų Advokatei pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mane apie tai informuoti el. paštu. Advokatė jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote manęs jiems pasikeitus.

 

Politikos pakeitimai

 

Advokatė turi teisę bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Advokatės Interneto svetainėje www.advokatas-vilniuje.lt dienos. 

 

Advokatė rekomenduoja, prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su manimi, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

 

Politika paskutinį kartą atnaujinta: 2023-05-01.